Jankowitch NUTRITION Jankowitch NUTRITION

Produkt bol vložený do košíka

Ecofarming 6

Ecofarming 6

Biopotraviny, ekológia a Ecofarming 6

Mojim hlavným cieľom a mojou každodennou náplňou práce, ale aj náplňou práce každého člena kabinetu Jankowitch je zdravý životný štýl, udržiavanie si dobrej kondície, fyzického a psychického zdravia i ekologického životného štýlu. S tým súvisí aj téma stravovania, výberu vhodných potravín, ktoré sú zdravé, prospešné pre telo, bio a ekologické. 

Na základe všeobecne dostupných informácií je problematické mať dostatočnú záruku a presvedčenie, ktorý výrobok a surovina je skutočne „eko“. Vedecké ústavy a inštitúcie deklarujú značné narušenie životného prostredia, v ktorom chceme kvalitnú zdroje potravy pestovať, živočíchy chovať alebo potraviny následne dorábať.  

Na jednej strane stoja kvalitné potraviny vyrobené tradičnou, úspornou a minimalistickou formou a na druhej tzv. modifikované, čiže priemyselné, ktoré sú síce zárukou vysokých výnosov a nadmerného ekonomického profitu, ale vôbec nemusia byť zdravé. 

V súčasnosti možno ako ekologické označiť potraviny, ak je 95 % ich poľnohospodárskych zložiek ekologických. Znamená to, že ekologické poľnohospodárstvo musí klásť dôraz na ochranu životného prostredia pri pestovaní plodín a dobré životné podmienky zvierat vo voľnom ustajnení. Farmári sa musia vyvarovať používania syntetických chemikálií, ako sú priemyselné hnojivá, pesticídy, doplnkové látky a liečivá u zvierat, alebo ich drasticky znížiť.

Tieto pravidlá sa vzťahujú i na dovezené potraviny, aby boli uznané za ekologické. Musia splniť predpisy týkajúce sa ekologických výrobkov a mať certifikát z krajín pôvodu o uznaní daného výrobku ako ekvivalentný s normami EÚ. Pravidlá sa vzťahujú nie len na poľnohospodárstvo ale i na vodné hospodárstvo, rybolov, výrobu a označovanie potravín. Pravidlám podliehajú i certifikačné procesy pre farmárov, či dovoz ekologických produktov z krajín mimo EÚ. Je dobre, že existujú predpisy – normy na ekologické potraviny a podmienky, čo sú to vlastne ekologické potraviny, lebo sú vyrábané v podmienkach s narušenými základnými zložkami ako sú vzduch, voda a pôda.  

Ekologické potraviny predstavujú v EÚ iba 2 % z celkového množstva vyrobených potravín. Za ekologické sa považuje približne 200 000 poľnohospodárskych fariem.

Hľadajú sa spôsoby, ako zvýšiť výrobu eko potravín, zlepšiť ekologické pravidlá, zjednodušiť ich a zároveň zabezpečiť, aby nedošlo k oslabeniu noriem. Ak daná potravina má právo používania loga EÚ, pre ekologické výrobky oficiálne pridelené certifikačným úradom, musia výrobcovia na výrobku uvádzať i referenčné číslo certifikačného orgánu, ktorý značku vydal, označenie výrobcu, spracovateľa a distribútora, ktorý naposledy s výrobkom disponoval. Čo by malo zabezpečiť, že to nie je marketingový „ťah“ a spotrebiteľ nie je klamaný.

Ekologické poľnohospodárstvo využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, systém rešpektujúci životné prostredie, ktorý minimalizujú jeho poškodzovanie a celý proces preukázateľne vykazuje charakter udržateľnosti takéhoto procesu a jeho kontinuum v čase bez znehodnocovania okolia. Procesy, pestovanie a chov bez negatívnych dopadov a v ideálnom  prípade proces, ktorý naopak ešte navyše popri žiadanej produkcii svoje okolie a faktory skvalitňuje a obohacuje, je úplne ideálnym a v súčasnosti ho označujeme ako tzv. regeneratívne poľnohospodárstvo.

Ekologické poľnohospodárstvo prispieva nielen k ochrane krajiny, ale v celkovom kontexte aj k jej regenerácii a obnove. Za súčasného stavu životného prostredia a miery jeho značného narušenia, v niektorých aspektoch až z 80%, je nie len potrebné, ale aj nevyhnutné brať do úvahy etické a morálne ohľady a nove ekologické prístupy. Plne tolerovať, podporovať a jednoznačne na rozdiel od konvenčného pragmatického prístupu aj uprednostňovať a preferovať. Ekologické poľnohospodárstvo využíva zodpovedne energiu a prírodné zdroje, rešpektuje zvieratá a prispieva k zachovaniu biodiverzity, ekologickej rovnováhy, kvality vody, pôdy i vzduchu. Všetkých aspektov nášho bezprostredného životného prostredia a vplyvov, ktoré na naše zdravie, fyzickú a psychickú kondíciu majú neodškriepiteľný, jednoznačný, zásadný a rozhodujúci vplyv.

Ekologické poľnohospodárstvo z pohľadu noriem plne rešpektuje: 

 • striedanie plodín a efektívne využívanie zdrojov
 • zákaz používania chemických postrekov a priemyselného hnojiva
 • veľmi nízku toleranciu užívania antibiotík u dobytka,
 • zákaz geneticky modifikovaných organizmov (GMO)
 • využívanie lokálnych zdrojov na získavanie prírodného hnojiva a krmiva pre zvieratá
 • chov dobytka vo voľnej prírode a na čerstvom vzduchu, krmivo z ekologických zdrojov
 • na mieru upravené postupy v chove zvierat

   


Zásady ekologického chovu zvierat z pohľadu zákona o potravinách

Ekologicky chované zvieratá, o čo sa v maximálnej možnej miere snažíme aj na našej farme Ecofarming 6 Jankowitch, vhodne kompletizujú konzumentský reťazec a po dlhých rokoch - od začiatku priemyselnej revolúcie, napomáhajú k jeho regenerácii. Sú zdrojom vysoko kvalitnej bielkoviny pre produkciu zaujímavých, z časti aj esenciálnych, čiže nenahraditeľných potravinových článkov pre ľudskú výživu, nenahraditeľných aj z hľadiska ich biologickej hodnoty pre bezpočet ďalších mikronutrientov, ale tiež z hľadiska organoleptických a ďalších kulinárskych kvalít finálnych produktov a mäsových výrobkov. 

Z hľadiska dlhodobého je podľa mňa čistota a kvalita základnej stravy a potravín pre kondíciu človeka tou najpodstatnejšou, aj keď veľakrát môžu byt správne zvolené a cielené diéty a odborné výživové poradenstvo, pripadne účinné nastavene doplnkov stravy veľmi podstatne a prínosné. V prípade skutočné nedobrej, nie ľahko zvládateľnej alebo komplikovanej zdravotnej kondície a potrebe jej nevyhnutnej nápravy, sú špecializované a dočasné diéty a výživové poradenstvo veľmi často kľúčové a zasádné.

Pri našich receptúrach a výrobe mäsových výrobkoch nekompromisne dbáme o kvalitu v celom procese ktorý začína chovom a starostlivosťou o matky prasiatok a zvierat, cez proces oplodňovania a rozmnožovania, pokračujúc pôrodom malého zvieratka v našom matečníku a pôrodnici, následne prostredím, v ktorom vyrastajú najprv s matkou odchovávané nadštandardne dlho na materinskom mlieku, následné po odstavení od matky plnohodnotne dospievajú a vyrastajú. 


Výživa u nás

Vzhľadom na špecifickosť a moje požiadavky na kvalitu výživy a zabezpečenia maximálnej kvality chovu a zdravia zvierat rozlišujem štandardne pri kŕmení a výžive individuálne potreby zvierat vzhľadom na ich plánované použitie a účel. Na farme máme napríklad u matiek 3 základne výživové plány, pri plemenných kancoch 2 a u štandardných prírastkoch, bez potreby ich zaradenia do chovu, na etapy 4. Ďalším delením sú potreby vzhľadom na konkrétny druh ošípanej alebo zvieraťa, ktorých mame u ošípaných štyri základne. Jeden šľachtiteľský druh preštické čiernostrakaté, potom sú to mangalice, vietnamské prasiatka a biele syntetické plemeno. V prípade choroby, zranenia alebo inej špecifickej potreby je plánešte podľa potrieb doupravovaný, a kde neváham pripadne použiť prírodnú suplementáciu a doplnenie stravy konkrétnym výživovým koncentrátom, primiešavaným po určitú dobu do napájania alebo do potravy. 


Hydina

Popri ošípaných sme úspešne založili aj farmový chov sliepok s vlastnou liahňou, ktorý bude primárne plemenným a následne aj šlachtitelským chovom Italky zdrobnelej, známeho plemena aj pod názvom Vlaška. Vlach je slovo, ktoré bolo v staročeskom jazyku označením pre Itala. Sú ideálne ako nosnice. V našej ponuke pre zákazníkov sú tým pádom samozrejme bio vajíčka, ale budeme dodávať aj sliepky a kvalitné nosnice do chovu pre ďalších farmárov, minimálne v piatich farebných variáciách, ako aj násadové vajícka každého z variantov.

 

Na štandardne používané ingrediencie a technologické postupy pri výrobe našich produktov veľmi dbáme. Našimi odberateľmi sú nie len konzumenti mäsových výrobkov ale aj drobnochovy, ktoré majú záujem o náš chovný materiál pre svoje farmy, pripadne vlastný výkrm, čo nás zaväzuje k ešte väčšej zodpovednosti a neustálemu zkvalitnovaniu našej práce na všetkých úrovniach od výživového poradenstva a programy, cez výrobu doplnku stravy až po chov a mäsové produkty. Naše vlastne produkty delíme v našom obchode a v eshope tak isto ako chov na výrobky z prasiatok preštických, mangalíc, vietnamských prasiatok, bieleho, prípadne iného doplnkového plemena.

Ide mnohokrát o potraviny, ktoré náš konzument už desaťročia nemal dostupné, pokiaľ si ich sám nedochoval alebo nezakúpil v kvalitných a overených drobnochovoch. 

Základné stanovené podmienky starostlivosti v chove zvierat : 

 • uspokojovanie potrieb zvierat (fyziologické, etologické a etické požiadavky);
 • určovanie primeranej veľkosti skupiny zvierat;
 • umožnenie prirodzeného pohybu zvierat na vzduchu, pri súčasnej ochrane pred nepriazňou počasia, zabezpečiť dostatok kvalitných pasienkov
 • ustajnenie musí zabezpečiť dostatok prívodu vzduchu, svetla, priestoru na pohodlný oddych, prístup k napájacej vode,

Podmienky ekologického chovu zvierat podľa dĺžky dodržania časového obdobia chovu

 • chov trvá najmenej jeden rok;
 • pri výkrme zvierat, pokiaľ doba výkrmu je kratšia ako jeden rok, zvieratá musia byť ekologicky chované od narodenia;
 • ošípané výkrmových kategórií a malé prežúvavce sa musia chovať v ekologických podmienkach aspoň 6 mesiacov;
 • vajcia a mlieko sa považujú za ekologické až po 90 dňovom kŕmnom období, ktoré je zabezpečované krmivami ekologického pôvodu;
 • pri výkrme hydiny sa za ekologický považuje taký spôsob chovu, pri ktorom sa do výkrmu zastavuje jednodňový chovný materiál, pričom tento môže pochádzať z konvenčných chovov.

Pri ošípaných sa využívajú objemové krmivá, okopaniny, klíčiace obilie a pod. U hydiny sa využívajú výbehy, ktoré sa zatrávňujú, prípadne sa používa prísev obilnín či iných vhodných rastlín.

Neprípustné pre ekologické chovy zvierat je: 

 • celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka s priväzovaním;
 • uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat;
 • uplatňovanie chovu v uzavretých priestoroch, bezokenných halách, bez výbehov alebo pastvy;
 • uplatňovanie bezpodstielkového alebo celoroštového spôsobu ustajnenia.

Z pohľadu zákona a stanovených vyhlášok či noriem je výroba potravín, ich spracovanie dosť jasné a pre zlepšenie kvality potravín vhodné. Otázne však je, aká je skutočnosť v praxi a aká je kontrola dodržiavania podmienok zákona a pravidiel uplatňovania noriem EU.

Veľmi problematický je i pohľad zdravej a správnej výživy na ekologické potraviny. Neznamená, že vyrobená potravina podľa ekologickej normy a všetkých pravidiel je vhodnou potravinou z pohľadu zdravej výživy paušálne pre každého. Každý človek je originál jedinca z vlastným nastavením daným geneticky a získanými stravovacími reflexami, prípadnou potravinovou precitlivelo sťou ako napríklad alergiou, enzymatickou poruchou trávenia alebo intoleranciou na určitej zložky, čo v našom výživovom poradenstve vždy rešpektujeme a stravovanie klientom adekvátne prispôsobujeme.
Z vyššie uvedeného je zjavné , že povedať toto je ekologické a zdravé alebo naopak toto je neekologické a nezdravé sa jednoznačne nedá. Táto problematika je tak široká, že si vyžaduje veľa špecializácii a špeciálnych odvetví, aby sa dalo povedať a uzavrieť otázku ekológie prostredia, poľnohospodárstva a následne eko výroby potravín jednoznačne a prospešne pre konečného užívateľa, individuálneho konkrétneho človeka, spotrebiteľa prípadne pravdepodobne vhodne aj pre širokú populáciu a verejnosť. Ak si chceme zachovať dlhodobo dobré zdravie, kondíciu i príjemnú vizáž musíme pre to niečo urobiť. Základ je v životnom štýle zahŕňajúcom správne a zdravé stravovanie vhodné pre daného jedinca.

Radi vám budeme v kabinete Jankowitch nápomocní pri revízii vašej životosprávy a nastavení vašej stravy. Čí už to bude v prípade, že riešite bezprostredný diskomfort plynúci zo zdravotných ťažkosti alebo pri pretrvávajúcich chronických problémoch. 

Viac informácii o našich poradenských službách vo výžive, programoch pripadne doplnkoch stravy získate aj na týchto stránkach v sekcii služby, pripadne je možné nás kontaktovať priamo na telefónom čísle 0948 212 616 alebo mailom na info@jankowitch.com.

Budeme nápomocní na tvojej ceste k stravovaniu, lepšej kondícii a zlepšovaní životosprávy.
Ladislav Jankovič

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Zavolaj nám a spoločne nájdeme riešenie na tvoj problém.

+421 948 212 616

AHOJ!

Vitaj vo svojom smartchate.

Tento smartchat slúži na všetku komunikáciu v našich online službách.

Vstúpiť

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Možno nájdeš odpoved na svoju otázku v tejto sekcii.

VSTÚPIŤ