Jankowitch NUTRITION Jankowitch NUTRITION

Produkt bol vložený do košíka

Ecofarming 6

Ecofarming 6

Biopotraviny, ekológia a Ecofarming 6

Mojim hlavným cieľom a mojou každodennou náplňou práce, ale aj náplňou práce každého člena kabinetu Jankowitch je zdravý životný štýl, udržiavanie si dobrej kondície, fyzického a psychického zdravia aj ekologického životného štýlu. S tým súvisí aj téma stravovania, výberu vhodných potravín, ktoré sú zdravé, prospešné pre telo, bio a ekologické. 

Na základe všeobecne dostupných informácií je problematické mať dostatočnú záruku a presvedčenie, ktorý výrobok a surovina je skutočne „eko“. Vedecké ústavy a inštitúcie deklarujú značné narušenie životného prostredia, v ktorom chceme kvalitné zdroje potravy pestovať, živočíchy chovať, alebo potraviny následne dorábať.  

Na jednej strane stoja kvalitné potraviny vyrobené tradičnou, úspornou a minimalistickou formou a na druhej tzv. modifikované, čiže priemyselné, ktoré sú síce zárukou vysokých výnosov a nadmerného ekonomického profitu, ale vôbec nemusia byť zdravé.  

V súčasnosti možno ako ekologické označiť potraviny, ak je 95 % ich poľnohospodárskych zložiek ekologických. Znamená to, že ekologické poľnohospodárstvo musí klásť dôraz na ochranu životného prostredia pri pestovaní plodín a dobré životné podmienky zvierat vo voľnom ustajnení. Farmári sa musia vyvarovať používania syntetických chemikálií, ako sú priemyselné hnojivá, pesticídy, doplnkové látky a liečivá u zvierat, alebo ich drasticky znížiť.

Tieto pravidlá sa vzťahujú i na dovezené potraviny, aby boli uznané za ekologické. Musia splniť predpisy týkajúce sa ekologických výrobkov a mať certifikát z krajín pôvodu o uznaní daného výrobku ako ekvivalentný s normami EÚ. Pravidlá sa vzťahujú nie len na poľnohospodárstvo, ale i na vodné hospodárstvo, rybolov, výrobu a označovanie potravín. Pravidlám podliehajú i certifikačné procesy pre farmárov, či dovoz ekologických produktov z krajín mimo EÚ. Je dobre, že existujú predpisy – normy na ekologické potraviny a podmienky, čo sú to vlastne ekologické potraviny, lebo sú vyrábané v podmienkach s narušenými základnými zložkami ako sú vzduch, voda a pôda.  

Ekologické potraviny predstavujú v EÚ iba 2 % z celkového množstva vyrobených potravín. Za ekologické sa považuje približne 200 000 poľnohospodárskych fariem.

Hľadajú sa spôsoby, ako zvýšiť výrobu eko potravín, zlepšiť ekologické pravidlá, zjednodušiť ich a zároveň zabezpečiť, aby nedošlo k oslabeniu noriem. Ak daná potravina má právo používania loga EÚ, pre ekologické výrobky oficiálne pridelené certifikačným úradom, musia výrobcovia na výrobku uvádzať i referenčné číslo certifikačného orgánu, ktorý značku vydal, označenie výrobcu, spracovateľa a distribútora, ktorý naposledy s výrobkom disponoval. Čo by malo zabezpečiť, že to nie je marketingový „ťah“ a spotrebiteľ nie je klamaný.

Ekologické poľnohospodárstvo využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy, systém rešpektujúci životné prostredie, ktorý minimalizujú jeho poškodzovanie a celý proces preukázateľne vykazuje charakter udržateľnosti takéhoto procesu a jeho kontinuum v čase bez znehodnocovania okolia. Procesy, pestovanie a chov bez negatívnych dopadov a v ideálnom  prípade proces, ktorý naopak ešte navyše popri žiadanej produkcii svoje okolie a faktory skvalitňuje a obohacuje, je úplne ideálnym a v súčasnosti ho označujeme ako tzv. regeneratívne poľnohospodárstvo.

Ekologické poľnohospodárstvo prispieva nielen k ochrane krajiny, ale v celkovom kontexte aj k jej regenerácii a obnove. Za súčasného stavu životného prostredia a miery jeho značného narušenia, v niektorých aspektoch až z 80%, je nie len potrebné, ale aj nevyhnutné brať do úvahy etické a morálne ohľady a nové ekologické prístupy. Plne tolerovať, podporovať a jednoznačne na rozdiel od konvenčného pragmatického prístupu aj uprednostňovať a preferovať. Ekologické poľnohospodárstvo využíva zodpovedne energiu a prírodné zdroje, rešpektuje zvieratá a prispieva k zachovaniu biodiverzity, ekologickej rovnováhy, kvality vody, pôdy i vzduchu. Všetkých aspektov nášho bezprostredného životného prostredia a vplyvov, ktoré na naše zdravie, fyzickú a psychickú kondíciu majú neodškriepiteľný, jednoznačný, zásadný a rozhodujúci vplyv.

Ekologické poľnohospodárstvo z pohľadu noriem plne rešpektuje: 

 • striedanie plodín a efektívne využívanie zdrojov
 • zákaz používania chemických postrekov a priemyselného hnojiva
 • veľmi nízku toleranciu užívania antibiotík u dobytka,
 • zákaz geneticky modifikovaných organizmov (GMO)
 • využívanie lokálnych zdrojov na získavanie prírodného hnojiva a krmiva pre zvieratá
 • chov dobytka vo voľnej prírode a na čerstvom vzduchu, krmivo z ekologických zdrojov
 • na mieru upravené postupy v chove zvierat

   


Zásady ekologického chovu zvierat z pohľadu zákona o potravinách

Ekologicky chované zvieratá, o čo sa v maximálnej možnej miere snažíme aj na našej farme Ecofarming 6 Jankowitch, vhodne kompletizujú konzumentský reťazec a po dlhých rokoch - od začiatku priemyselnej revolúcie, napomáhajú k jeho regenerácii. Sú zdrojom vysoko kvalitnej bielkoviny pre produkciu zaujímavých, z časti aj esenciálnych, čiže nenahraditeľných potravinových článkov pre ľudskú výživu, nenahraditeľných aj z hľadiska ich biologickej hodnoty pre bezpočet ďalších mikronutrientov, ale tiež z hľadiska organoleptických a ďalších kulinárskych kvalít finálnych produktov a mäsových výrobkov. 

Z hľadiska dlhodobého je podľa mňa čistota a kvalita základnej stravy a potravín pre kondíciu človeka tou najpodstatnejšou, aj keď veľakrát môžu byt správne zvolené a cielené diéty a odborné výživové poradenstvo, pripadne účinné nastavene doplnkov stravy veľmi podstatné a prínosné. V prípade skutočne nedobrej, nie ľahko zvládnuteľnej, alebo komplikovanej zdravotnej kondície a potrebe jej nevyhnutnej nápravy, sú špecializované a dočasné diéty a výživové poradenstvo veľmi často kľúčové a zásadné.

Pri našich receptúrach a výrobe mäsových výrobkoch nekompromisne dbáme o kvalitu v celom procese, ktorý začína chovom a starostlivosťou o matky prasiatok a zvierat, cez proces oplodňovania a rozmnožovania, pokračujúc pôrodom malého zvieratka v našom matečníku a pôrodnici, následne prostredím, v ktorom vyrastajú najprv s matkou odchovávané nadštandardne dlho na materinskom mlieku, následné po odstavení od matky plnohodnotne dospievajú a vyrastajú. 

Výživa u nás

Vzhľadom na špecifickosť a moje požiadavky na kvalitu výživy a zabezpečenia maximálnej kvality chovu a zdravia zvierat rozlišujem štandardne pri kŕmení a výžive individuálne potreby zvierat vzhľadom na ich plánované použitie a účel. Na farme máme napríklad u matiek 3 základne výživové plány, pri plemenných kancoch 2 a u štandardných prírastkoch, bez potreby ich zaradenia do chovu, na etapy 4. Ďalším delením je delenie podľa potrieb, vzhľadom na konkrétny druh ošípanej, alebo zvieraťa, ktorých máme u ošípaných štyri základne. Jeden šľachtiteľský druh přeštické čiernostrakaté, potom sú to mangalice, vietnamské prasiatka a biele syntetické plemeno. V prípade choroby, zranenia, alebo inej špecifickej potreby je plán ešte podľa potrieb doupravovaný a kde neváham pripadne použiť prírodnú suplementáciu a doplnenie stravy konkrétnym výživovým koncentrátom, primiešavaným po určitú dobu do napájania, alebo do potravy. 

Hydina

Popri ošípaných sme úspešne založili aj farmový chov sliepok s vlastnou liahňou, ktorý bude primárne plemenným a následne aj šľachtiteľským chovom Italky zdrobnelej, známeho plemena aj pod názvom Vlaška. Vlach je slovo, ktoré bolo v staročeskom jazyku označením pre Itala. Sú ideálne ako nosnice. V našej ponuke pre zákazníkov sú tým pádom samozrejme bio vajíčka, ale budeme dodávať aj sliepky a kvalitné nosnice do chovu pre ďalších farmárov, minimálne v piatich farebných variáciách, ako aj násadové vajícka každého z variantov.

 

Na štandardne používané ingrediencie a technologické postupy pri výrobe našich produktov veľmi dbáme. Našimi odberateľmi sú nie len konzumenti mäsových výrobkov, ale aj drobnochovy, ktoré majú záujem o náš chovný materiál pre svoje farmy, prípadne vlastný výkrm, čo nás zaväzuje k ešte väčšej zodpovednosti a neustálemu skvalitňovaniu našej práce na všetkých úrovniach od výživového poradenstva a programy, cez výrobu doplnku stravy až po chov a mäsové produkty. Naše vlastné produkty delíme v našom obchode a v eshope tak isto ako chov na výrobky z prasiatok preštických, mangalíc, vietnamských prasiatok, bieleho, prípadne iného doplnkového plemena.

Ide mnohokrát o potraviny, ktoré náš konzument už desaťročia nemal dostupné, pokiaľ si ich sám nedochoval, alebo nezakúpil v kvalitných a overených drobnochovoch. 

Základné stanovené podmienky starostlivosti v chove zvierat : 

 • uspokojovanie potrieb zvierat (fyziologické, etologické a etické požiadavky);
 • určovanie primeranej veľkosti skupiny zvierat;
 • umožnenie prirodzeného pohybu zvierat na vzduchu, pri súčasnej ochrane pred nepriazňou počasia, zabezpečiť dostatok kvalitných pasienkov
 • ustajnenie musí zabezpečiť dostatok prívodu vzduchu, svetla, priestoru na pohodlný oddych, prístup k napájacej vode

Podmienky ekologického chovu zvierat podľa dĺžky dodržania časového obdobia chovu

 • chov trvá najmenej jeden rok;
 • pri výkrme zvierat, pokiaľ doba výkrmu je kratšia ako jeden rok, zvieratá musia byť ekologicky chované od narodenia;
 • ošípané výkrmových kategórií a malé prežúvavce sa musia chovať v ekologických podmienkach aspoň 6 mesiacov;
 • vajcia a mlieko sa považujú za ekologické až po 90 dňovom kŕmnom období, ktoré je zabezpečované krmivami ekologického pôvodu;
 • pri výkrme hydiny sa za ekologický považuje taký spôsob chovu, pri ktorom sa do výkrmu zastavuje jednodňový chovný materiál, pričom tento môže pochádzať z konvenčných chovov.

Pri ošípaných sa využívajú objemové krmivá, okopaniny, klíčiace obilie a pod. U hydiny sa využívajú výbehy, ktoré sa zatrávňujú, prípadne sa používa prísev obilnín, či iných vhodných rastlín.

Neprípustné pre ekologické chovy zvierat je: 

 • celoročné ustajňovanie hovädzieho dobytka s priväzovaním;
 • uplatňovanie klietkového spôsobu chovu s obmedzeným pohybom zvierat;
 • uplatňovanie chovu v uzavretých priestoroch, bezokenných halách, bez výbehov, alebo pastvy;
 • uplatňovanie bezpodstielkového, alebo celoroštového spôsobu ustajnenia.

Z pohľadu zákona a stanovených vyhlášok, či noriem je výroba potravín, ich spracovanie dosť jasné a pre zlepšenie kvality potravín vhodné. Otázne však je, aká je skutočnosť v praxi a aká je kontrola dodržiavania podmienok zákona a pravidiel uplatňovania noriem EU.

Z pohľadu zákona a stanovených vyhlášok, či noriem je výroba potravín, ich spracovanie dosť jasné a pre zlepšenie kvality potravín vhodné. Otázne však je, aká je skutočnosť v praxi a aká je kontrola dodržiavania podmienok zákona a pravidiel uplatňovania noriem EU.

Veľmi problematický je i pohľad zdravej a správnej výživy na ekologické potraviny. Neznamená, že vyrobená potravina podľa ekologickej normy a všetkých pravidiel je vhodnou potravinou z pohľadu zdravej výživy paušálne pre každého. Každý človek je originál jedinca z vlastným nastavením daným geneticky a získanými stravovacími reflexami, prípadnou potravinovou precitlivenosťou ako napríklad alergiou, enzymatickou poruchou trávenia, alebo intoleranciou na určitej zložky, čo v našom výživovom poradenstve vždy rešpektujeme a stravovanie klientom adekvátne prispôsobujeme.

Z vyššie uvedeného je zjavné , že povedať toto je ekologické a zdravé alebo naopak toto je neekologické a nezdravé sa jednoznačne nedá. Táto problematika je tak široká, že si vyžaduje veľa špecializácii a špeciálnych odvetví, aby sa dalo povedať a uzavrieť otázku ekológie prostredia, poľnohospodárstva a následne eko výroby potravín jednoznačne a prospešne pre konečného užívateľa, individuálneho konkrétneho človeka, spotrebiteľa prípadne pravdepodobne vhodne aj pre širokú populáciu a verejnosť. Ak si chceme zachovať dlhodobo dobré zdravie, kondíciu i príjemnú vizáž musíme pre to niečo urobiť. Základ je v životnom štýle zahŕňajúcom správne a zdravé stravovanie vhodné pre daného jedinca.

Nakoľko si uvedomujeme, že dopyt po bio produktoch neustále narastá spolu aj s ich náročnosťou výroby, sme sa rozhodli urobiť niečo pre ľudí, pre Vás, aby eko chov a následne z neho bio produkty boli dostupné pre čo najširšiu verejnosť. 

Už teraz máte možnosť si zakúpiť svoje vlastné bio prasiatko na lízing, ktoré spĺňa všetky normy jeho chovu, aj spracovania. Stačí jeden klik a stane sa z Vás online farmár, ktorý si môže nechať u nás na farme vychovať svoje vlastné bio prasiatko z Ecofarming 6 Jankowitch.

V prípade, že máte záujem o rýchle riešenie v podobe už hotového produktu, ponúkame Vám naše bio klobásky Prémium Snack značky Ecofarming 6 Jankowith. Sú tým pravým riešením, ktoré Vám ušetria čas aj peniaze. Lahodné, na jazyku sa rozplývajúce prémiové tyčinky v 5 druhoch mäsa, v 4 rôznych príchutiach, bez GMO a chemických prísad.

Prémium Snacky Vám dokonale nahradia všetky druhy priemyselných potravín a to aj v rátaní proteínových tyčiniek. 

Kabinet Jankowitch Vám bol aj bude vždy nápomocný pri revízii Vašej životosprávy a nastavení Vašej stravy. Diskomfort plynúci zo zdravotných komplikácii, alebo pri pretrvávajúcich chronických ťažkostí sú problémami, ktoré Vám už niekoľko rokov sme schopní riešiť prostredníctvom našich služieb.

Informujte sa o našich programoch, prípadne doplnkoch stravy, či službách na telefónnom čísle 0948 212 616, alebo na mailovej adrese: info@jankowitch.com

Budeme nápomocní na tvojej ceste k stravovaniu, lepšej kondícii a zlepšovaní životosprávy.
Ladislav Jankovič

 

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Zavolaj nám a spoločne nájdeme riešenie na tvoj problém.

+421 948 212 616

AHOJ!

Vitaj vo svojom smartchate.

Tento smartchat slúži na všetku komunikáciu v našich online službách.

Vstúpiť

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Možno nájdeš odpoved na svoju otázku v tejto sekcii.

VSTÚPIŤ